NOA PREMIUM CARE

Me blerjen e cilitdo prej telefonave të mençur NOA, ju keni të drejtën e garancionit me mbulueshmëri të plotë për 12 muaj.1

NOA Premium service

Users with an active premium care guarantee recieve priority status during repairs, guaranteeing 48 hours from the authorization of repairs to their finalization.2

Safe, no matter what

Accidents will always happen, we can only decide what to do afterwards. Now, with NOA's premium care 12 month warranty, you can rest assured that should they happen, we can cover you.

Always here for you

NOA's 12 month warranty is a premium care solution that cover all devices in the Element series range. It covers for example electrical damage, natural disaster damage (fire and water), physical damage, damage through user neglect (falls on hard surfaces, various liquid spillage etc.) and theft by burglary. Read more in General Terms.

GENERAL TERMS

General terms are currently available in following languages

English, Hrvatski, Slovak, Czech, Slovenian

Garancioni i Elementit të Kujdesit Premium

1mbulon të gjitha dëmet e bëra nga:

 • qarku i shkurtër dhe tokëzimi
 • Shkarkimi i pakontrolluar elektrik, ngarkesa statike dhe ndërhyrja elektromagnetike
 • dëmet e shkaktuara nga zjarri, rrufeja, shpërthimi, përplasja apo rënia e avionit, pjesëve të tij apo ngarkesës, si dhe nga djegja e ngadalshme, nxirja, përvëlimi, shkëlqimi dhe kolapsimi dhe nga shuarja e zjarrit
 • Vjedhja
 • Dëmet mekanike që nuk kanë ndodhur nga pakujdesia e përdoruesit
 • Nga pakujdesia e përdoruesit (rënia në sipërfaqe të forta, derdhje të ndryshme të lëngjeve etj.)
 • Kolapsimi dhe dëmet tjera të shkaktuara nga presioni negativ
 • dëmet e shkaktuara nga forca madhore (përmbysje, rrëshqitje gurësh, stuhi, stuhi dëbore, orteqe, dhe katastrofa tjera natyrore)

Vini re

 • Shpenzimet e dërgesës dhe transportit nuk mbulohen nga ky garancion
 • Dëmet duhet të raportohen brenda 10 ditëve të ndodhisë në mënyrë që garancioni të jetë i vlefshëm.
 • 2The device repair period is considered to be the work hours of the repairman, ie. the period starts from the delivery of the device to the repair station, and the approval of the repairs according to PCWE terms, to the notification of completed repairs sent to the end user. Consultations and customer reply waiting times do not add up to total repair times.

The guarantee user confirms that he or she has read the General terms of NOA PREMIUM CARE guarantee and that he or she has agreed to them. The guarantee user confirms that the information provided is accurate and true. False, misleading or incomplete data may lead to the refusal of the NOA PREMIUM CARE guarantee rights claim or a demand for the reimbursement of funds. The guarantee user agrees that his or her data can be forwarded to contracted partners and cooperators, but only for the purpose of the case evaluation. The guarantee user consents with any and all research that is related to the reimbursement case, including all judicial and legal documentation.

Safe, no matter what